Regulamin „ZIELONEGO OGRÓDKA” zwanego dalej Placówką

Podstawę przyjęcia dziecka do Placówki stanowi dokładnie, zgodnie z prawdą wypełniona karta zgłoszenia dziecka. Złożenie karty do Placówki równoznaczne jest z akceptacją i przestrzeganiem zasad regulaminu na prawach umowy.

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PLACÓWKI

Rodzice /opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzenia i odbierania dziecka osobiście. W przypadkach losowych dzieci mogą być odbierane przez osoby pełnoletnie pisemnie upoważnione, zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo.

Do placówki może uczęszczać dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. Dziecka chorego, z objawami choroby jak np.: wysoka temperatura, silny kaszel  nie wolno przyprowadzać.

CZAS PRACY PLACÓWKI

Czas pracy Placówki obejmuje godziny od 7:00 -17:00 od poniedziałku do piątku. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia czasu opieki.

ZAJĘCIA Z DZIEĆMI I OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW

W Placówce realizowany jest program wychowania przedszkolnego i żłobkowego.

W Placówce realizowane są zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci m.in. zajęcia z języka angielskiego, przyrodniczo-środowiskowe, rytmiczno-taneczne, logopedyczne.  Pierwsze badanie logopedyczne jest odpłatne – 50,00zł.

Codziennie odbywają się zajęcia mające na celu terapię dzieci pod kątem psychomotorycznym, sensorycznym, społecznym. Jednak w specyficznych przypadkach mogą one być niewystarczające do pełnego przygotowania dziecka do funkcjonowania w szkole i życiu publicznym. Dzieci znajdują się pod profesjonalną opieką i mają zapewnione dogodne warunki do rozwoju.

W Placówce prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla dzieci do 10 r.ż  z dysfunkcjami: Asperger, autyzm, nadpobudliwość psychoruchowa, nieśmiałość, wycofanie społeczne. Godziny spotkań oraz opłaty ustalane są indywidualnie.

Dzieciom przebywającym w Placówce zapewnione jest wyżywienie, za które pobierana jest dodatkowa opłata – 5-7 zł/dzień. Opłata może ulec zmianie, w przypadku wzrostu cen na żywność.

OBOWIĄZKI I PRZYWILEJE  RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Informację o rezygnacji dziecka z uczęszczania do Placówki należy złożyć na piśmie – 60 dni przed rezygnacją. W innym przypadku zostanie naliczona opłata za następne okresy opieki.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia NNW równoznaczne jest jego opłacaniem. Opłata ubezpieczeniowa dla dziecka kontynuującego pobyt w placówce pobierana jest we wrześniu razem z opłatą czynszową- wynika to z cyklu rocznego ubezpieczenia.

Opłatę za pobyt w Placówce należy wpłacić do 10 dnia każdego miesiąca, chyba że ustalono inaczej, uzupełnieniem do regulaminu. Wskazane jest, aby opłaty dokonywać na konto  (Bank BGŻ S.A. 80 2030 0045 1110 0000 0401 8830). Druga opłata powinna być dokonana w podwójnej wysokości, co zostaje rozliczone przez podmiot prowadzący z ostatnim miesiącem uczęszczania do placówki, w przypadku wcześniejszego zgłoszenia przez opiekunów.

WIELKOŚĆ OPŁAT

Koszt pobytu/miesiąc:

do 3 roku – 700 zł – do końca 2018r. dofinansowanie z Programu Maluch Plus

od 3 r.     – 550 zł – opłata + wyżywienie

Stawka za godzinę opieki- 15,00 zł – w przypadku pojedynczych godzin.

Wpisowe, wpłacane raz, przy zgłaszaniu dziecka do Placówki – 100,00

W opcji z dowozem, który zapewnia Placówka, proszę ustalać osobiście.

INNE

Zielony Ogródek to miejsce dla dzieci, w którym panuje domowa atmosfera. Pragniemy stworzyć dzieciom najlepsze warunki do ich rozwoju. Główną zaletą Placówki są małe grupy oraz własny duży plac zabaw. Dzieci  rzadziej chorują, uczą się przez zabawę, poznają najbliższe otoczenie, nawiązują pierwsze przyjaźnie. Staramy się zapewniać indywidualne podejście do dziecka uwzględniając jego potrzeby. Dzieci są kochane, przytulane, radosne.

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia,
mgr Katarzyna Zbrzeźna